JAN BRANJE PSYCHOLOOG

PRAKTIJK VOOR PSYCHOLOGISCHE HULPVERLENING

WERKWIJZE

 

o         Aanmelden

De praktijk is telefonisch bereikbaar onder nummer

0486-453603.  

U kunbt zich ook via de mail aanmelden: [email protected]

In het eerste telefonisch contact wordt u gevraagd beknopt aan te geven wat het probleem is.

Er zal bekeken of een aanmelding bij de psychotherapiepraktijk zinvol is. 

Indien dit het geval is wordt zo mogelijk direct een afspraak gemaakt voor een eerste kennismakings- c.q. intakegesprek.

 

Adres: SPOORWEG 5

5411 NH ZEELANDo         Wachttijd

De wachttijd tot eerste kennismakingsgesprek is 1 tot twee weken (peil datum 1 aug, 2009). 

o        Intakeprocedure

Het kennismakingsgesprek vindt zo mogelijk binnen twee weken plaats. Er wordt onder meer gesproken over de klachten/problemen, de ernst en de duur ervan, over uw situatie nu en uw levensloop: hoe kijkt u daar tegenaan, wat vindt u daarin van belang. Vaak hebt u zelf een idee over een verband of samenhang, hoe kijkt u tegen uzelf en uw problemen aan? Wat zou er moeten veranderen of hoe zou u zelf willen veranderen? Wanneer voelt u zich juist goed? Tijdens het kennismakingsgesprek wordt tevens gesproken over allerlei praktische zaken, zoals eventuele wachttijd voor start behandeling, kosten, regels m.b.t. afzeggen van afspraken, etc. Aan het eind van het kennismakingsgesprek wordt al dan niet besloten in deze praktijk verder te gaan met de onderzoeksfase.
De onderzoeksfase bestaat doorgaans uit 4 tot 5 gesprekken. In deze fase wordt ook gebruik gemaakt van vragenlijsten, waarmee de achterliggende patronen van de als problematisch ervaren situatie goed in kaart worden gebracht. Als de klachten (ook) van lichamelijke aard zijn kan een medisch onderzoek bij de huisarts of specialist gewenst zijn.
 De onderzoeksfase wordt afgerond met een diagnose en een advies. Bij het advies wordt samen met u bekeken of de mogelijkheden van de praktijk aansluiten bij uw hulpvraag.

o         Behandelplan

Na de formulering van de diagnose en een positief advies m.b.t. behandeling in deze praktijk zal een voorstel gedaan worden voor de behandeling. Alvorens daadwerkelijk tot de behandeling wordt overgegaan wordt een behandelplan opgesteld, waarvoor de instemming van de cliënt wordt gevraagd.

In het behandelplan worden de klachten/problemen omschreven, alsmede het behandeldoel (en eventuele tussendoelen) en de weg (werkwijze, methode) om stapsgewijs tot het gewenste resultaat te kunnen komen. Er zal zeer globaal worden aangegeven wat de te verwachten behandelduur is.

o        De behandeling

In de gesprekken die volgen zal het vooral worden uitgegaan van de situatie in het heden: wat houdt u nu bezig c.q. wat wilt u nu veranderen. Het doel en de weg is vastgelegd in het behandelplan. Ervaringen uit het verleden die duidelijk doorwerken in het heden kunnen ook onderwerp van gesprek zijn. In de therapie kan duidelijk worden op welke specifieke manier u naar uzelf en naar anderen gewend bent te kijken. Of u ontdekt aspecten waar u nog niet eerder bij stil had gestaan; soms wordt duidelijk hoe dit te maken heeft met de manier waarop u van jongs af aan gewend bent uzelf te zien. Oefeningen tijdens de sessies en huiswerkopdrachten kunnen deel uitmaken van de behandeling en kunnen u helpen anders aan te kijken tegen situaties die u als problematisch ervaart en hier vervolgens ook anders mee om te gaan.
Hoe de therapie precies zal verlopen is niet te voorspellen, omdat het gaat om een wisselwerking tussen cliënt en psychotherapeut.

o         Frequentie en de duur van de gesprekken

 

De behandeling sluit aan bij de hulpvraag van de cliënt. De frequentie van de contacten en de duur van de behandeling hangt zowel af van de aard en de ernst van de problematiek als de gehanteerde behandelmethode.
Om zeer globaal een indicatie te geven: de meeste cliënten worden wekelijks een psychotherapiezitting gedurende een periode van 2 maanden tot ongeveer een jaar. De psychotherapiezitting duurt 60 minuten bij individuele psychotherapie en 90 minuten bij relatietherapie.

Gedurende de laatste periode van de psychotherapie zijn de zittingen vaak iets minder frequent. Bij bepaalde combinaties van  problematiek en behandelmethode kan een langere behandeling gewenst zijn.


 

 

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.